parallax background

Интерактивни карти на земите в България

Интерактивни карти на
земите в България


Задълбоченото познаване на пазара на земеделска земя в България, спецификата на регионите и областите, наличието на утвърдени механизми и мрежа от контакти за провеждане на най-добрия избор на земи, е ключов фактор и за съпътстващата приоритетна дейност на дружеството, а именно посредничеството при покупко-продажба и отдаване под наем или аренда на земеделски земи на територията на страната

След 1990 г. в България започна процес на връщане на земята на собствениците й. Поради силната й раздробеност на множество малки парцели и произтичащите от това трудности за нейната ефективна обработка, цената й в годините след 2000г. бе силно занижена.

По данни на Министерството на земеделието и храните цялата земя на България е в размер на 110 млн. декара.

От тях около 30 млн. дка са обработваеми, близо 2.8 млн. дка влизат в Държавния поземлен фонд.

През последните години обаче ликвидността на пазара на земя в България постоянно се увеличава. Цените на земеделската земя варират в широки граници, като зависят от региона, категорията на земята и големината на парцелите.