Част от нашите критерии

Географско положение

Съществено за възможността за обработваемост на земеделските земи, за почвените показатели, както и за климатичните характеристики на района

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Качество на земеделската земя

Приоритетно се разглеждат имоти, подходящи за отглеждане на земеделски култури

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Концентрация на парцели

Концентрираната земеделска земя в едно землище е значително по-търсена от земеделските производители, което повишава размера на нейната рента, респективно и пазарната й стойност

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Обработваемост на земята

Разглеждаме фактори като отстояние на парцела от пътя; липса на допълнителни ограничения за ползването на имота – електропроводи, водопроводи, газопроводи и вододайни зони, поливност на терена и др.

СВЪРЖИ СЕ С НАС