В изпълнение на своите дългосрочни цели дружеството внимателно проучва съществуващия пазар и отделните характеристики на земите в различните региони, за да осъществи най-изгодните за дружеството инвестиции.

Крайната цел на S Land е чрез комасация да се формират по-привлекателни имоти за по-ефективно и модерно земеделско стопанство, намаляване на разпокъсаността на поземлената собственост, а оттам и увеличаване на цената на окрупнените терени в сравнение с преобладаващата на пазара.

Всяко действие по посока всяка една потенциална инвестиция от страна на S Land се основава на критерии. Благодарение на тях ние гарантираме доходоносност на осъществената сделка.

Как работим?